Θέλω να κάνω τα δάνειά μου ΕΝΑ.ΕΙΔΟΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΟΣΗ
Προσωπικά
Αυτοκινήτου
Καταναλωτικά
Πιστωτικές Κάρτες
Άλλα
ΣΥΝΟΛΟ

Συμπλήρωσε το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ και τη ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ για ένα ή περισσότερα δάνεια.

Συμπλήρωσε το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ και τη ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ για ακόμα ένα δάνειο.

Προσωπικά Δάνεια: το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Προσωπικά Δάνεια: η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Δάνεια Αυτοκινήτου: το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Δάνεια Αυτοκινήτου: η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Καταναλωτικά Δάνεια: το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Καταναλωτικά Δάνεια: η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Πιστωτικές Κάρτες: το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Πιστωτικές Κάρτες: η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Άλλα Δάνεια: το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Άλλα Δάνεια: η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Διάλεξε το είδος δανειοδότησης που επιθυμείς:Ενημερώστε με πόσο χαμηλή θα είναι η δόση μου.

ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υποχρεωτικό πεδίο.

Hellenic Bank

* Το Σ.Ε.Π.Ε. ανέρχεται σε 3,79% για ποσό δανείου €43.700 πλήρως εξασφαλισμένο με εμπράγματη εξασφάλιση, διάρκειας 10 ετών, με μηνιαία δόση €436,65 και συνολικό πληρωτέο ποσό €52.377,52. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ και του συνολικού πληρωτέου ποσού συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τα έξοδα εκτίμησης, το τέλος εγγραφής υποθήκης που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Τα έξοδα που αφορούν τις ασφάλειες ζωής και πυρός / σεισμού δε συμπεριλαμβάνονται.

** Επιτόκιο 5,72% για δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Το Σ.Ε.Π.Ε. ανέρχεται σε 5,91% για ποσό δανείου €16.000 μη εξασφαλισμένο με εμπράγματη εξασφάλιση, διάρκειας 7 ετών, με μηνιαία δόση €231,60 και συνολικό πληρωτέο ποσό €19.454,08. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ και του συνολικού πληρωτέου ποσού συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τα έξοδα εκτίμησης, το τέλος εγγραφής υποθήκης που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Τα έξοδα που αφορούν τις ασφάλειες ζωής και πυρός / σεισμού δε συμπεριλαμβάνονται.

Τα υπό αναφορά δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν με οποιοδήποτε τρόπο επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν κατά τον πραγματικό χρόνο τυχόν χορήγησης της διευκόλυνσης.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ή χρήστες του υπολογιστή δύναται, όταν το κρίνουν σκόπιμο, να ζητήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή.

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές και/ή εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ορθότητα ή ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων και/ή αριθμών και/ή άλλων παραστάσεων σχετικά με τη χρήση του εν λόγω υπολογιστή. Η Τράπεζα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπάλληλων και/ή αντιπρόσωπων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια δυνατόν να υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από τη χρήση της ιστοσελίδας και/ή του υπολογιστή και/ή των υπό αναφορά δεδομένων και/ή οποιαδήποτε πράξη και/ή παράλειψη συνεπεία αυτών.

Κάνε τα δάνειά σου ΕΝΑ, για καλύτερη διαχείριση!

 • χαμηλότερη δόση*

 • χαμηλότερο επιτόκιο*

 • περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα

Με το Σχέδιο Μεταφοράς Υπολοίπων ENA ΔΑΝΕΙΟ, MIA ΤΡΑΠΕΖΑ μπορείς να μαζέψεις όλα τα υπόλοιπα όλων των προσωπικών σου δανείων και των πιστωτικών σου καρτών σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ δάνειο και να επωφεληθείς από:

 • Μικρότερη μηνιαία δόση
 • Μία μηνιαία δόση, αντί πολλές
 • Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα
 • Καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σου
 • Μία ημερομηνία λήξης

Το σχέδιο μεταφοράς υπολοίπων ENA ΔΑΝΕΙΟ, MIA ΤΡΑΠΕΖΑ σου παρέχει:

 • Ευνοϊκό επιτόκιο από 3,72% (Σ.Ε.Π.Ε. 3,79%**)
 • Μακροχρόνια αποπληρωμή μέχρι 12 χρόνια
 • Δυνατότητα παραχώρησης επιπλέον ποσού, πέραν του συνόλου των ενοποιημένων οφειλών, για κάλυψη άλλων αναγκών
 • Χαμηλή μηνιαία δόση
 • Μηδενικά Έξοδα Σύναψης Δανείου
 • Μηδενικά Έξοδα Νομικών Εγγράφων

* Ενδέχεται να μην ισχύει όπου κάποια ή όλα τα επιτόκια των προς ενοποίηση δανείων είναι χαμηλότερα του Σχεδίου και / ή οι εναπομείνασες διάρκειες αποπληρωμής των προς ενοποίηση δανείων είναι μεγαλύτερες της μέγιστης διάρκειας του Σχεδίου.

** Το Σ.Ε.Π.Ε. ανέρχεται σε 3,79% για ποσό δανείου €43.700 πλήρως εξασφαλισμένο με εμπράγματη εξασφάλιση, διάρκειας 10 ετών, με μηνιαία δόση €436,65 και συνολικό πληρωτέο ποσό €52.377,52. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ και του συνολικού πληρωτέου ποσού συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τα έξοδα εκτίμησης, το τέλος εγγραφής υποθήκης που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Τα έξοδα που αφορούν τις ασφάλειες ζωής και πυρός / σεισμού δε συμπεριλαμβάνονται.


Σημειώσεις:

 • Ισχύουν Όροι και Εξαιρέσεις.
 • Χωρίς έξοδα σύναψης δανείου και νομικών εγγράφων.
 • Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το Σχέδιο ανά πάσα στιγμή.
 • Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωμής του δανείου δύνανται να τροποποιούνται από την Ελληνική Τράπεζα από καιρού εις καιρό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το δάνειο μπορεί να δοθεί μόνο για σκοπούς ενοποίησης υφιστάμενων διευκολύνσεων (π.χ. καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις, κ.λπ.) πλην στεγαστικών δανείων, σε νέους πελάτες ή σε υφιστάμενους πελάτες οι οποίοι θα μεταφέρουν τουλάχιστον μια διευκόλυνση από άλλη τράπεζα.
 • Η παραχώρηση του δανείου υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών προς την Ελληνική Τράπεζα εξασφαλίσεων.
 • Η Ελληνική Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε δανειοδοτική πολιτική της.
 • Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης 8000 99 99.
 • Ενδέχεται η σύμβαση πίστωσης να εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση επί ακινήτου που προορίζεται για κατοικία ή με δικαίωμα σχετιζόμενο με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, ανάλογα με την περίπτωση.
 • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη ιδιοκτησία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του δανείου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το σχέδιο ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ, ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ;
Δεν είμαι πελάτης της Ελληνικής Τράπεζας. Μπορώ να δανειοδοτηθώ;
Ποια είναι τα οφέλη από τη μεταφορά οφειλών στο σχέδιο ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ, ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ;
Ποιο είναι το επιτόκιο του δανείου;
Υπάρχουν έξοδα παραχώρησης του δανείου και σύναψης των νομικών εγγράφων;
Πόση είναι η περίοδος αποπληρωμής;
Τι είδους δάνεια / οφειλές μπορούν να μεταφερθούν και να ενοποιηθούν κάτω από το ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ, ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ;
Υπάρχει ευχέρεια να πάρω μεγαλύτερο δάνειο από το σύνολο των οφειλών που θα ενοποιήσω;

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης 8000 99 99 ή στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας.