ΜΑΘΕ ΠΟΣΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙΣ

Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή

Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή

Η ελάχιστη προκαταβολή δεν μπορεί να είναι κάτω από το 25% της αξίας του οχήματος!

Η ελάχιστη προκαταβολή δεν μπορεί να είναι κάτω από το 30% της αξίας του οχήματος!

Η προκαταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του οχήματος!

Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή

Μέγιστη διάρκεια 360 μήνες!


Τα υπό αναφορά δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν με οποιοδήποτε τρόπο επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν κατά τον πραγματικό χρόνο τυχόν χορήγησης της διευκόλυνσης.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ή χρήστες του υπολογιστή δύναται, όταν το κρίνουν σκόπιμο, να ζητήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή.
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές και/ή εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ορθότητα ή ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων και/ή αριθμών και/ή άλλων παραστάσεων σχετικά με τη χρήση του εν λόγω υπολογιστή. Η Τράπεζα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπάλληλων και/ή αντιπρόσωπων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια δυνατόν να υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από τη χρήση της ιστοσελίδας και/ή του υπολογιστή και/ή των υπό αναφορά δεδομένων και/ή οποιαδήποτε πράξη και/ή παράλειψη συνεπεία αυτών.

Νέο αυτοκίνητο; Βάλε μπρος τώρα!

Η Ελληνική Τράπεζα σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για ενοικιαγορά αυτοκινήτου με σημαντικά ωφελήματα. Απόκτησε άμεσα το αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσες με εύκολες διαδικασίες!

Το πακέτο ενοικιαγοράς αυτοκινήτου περιλαμβάνει:

  • Επιτόκιο από 3,92% (ΣΕΠΕ 4,15%*)
    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  • 20% Έκπτωση (για τον 1ο χρόνο)**

  • 10% Έκπτωση (στην ανανέωση του συμβολαίου)**
    ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

  • 20% Έκπτωση (για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης)
    ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΗ HELLENIC ALICO LIFE


* Το ΣΕΠΕ 4,15% έχει υπολογιστεί για καινούργιο αυτοκίνητο αξίας €15.000 με προκαταβολή €8.000 και διάρκεια αποπληρωμής 60 μήνες σε ίσες μηνιαίες δόσεις των €128,66 η κάθε μία. Το ΣΕΠΕ δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής όπως αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα. Στο πιο πάνω ΣΕΠΕ δεν περιλαμβάνονται τα κόστη των ασφαλίστρων.

** Ισχύει για προπληρωμή του ετήσιου ασφάλιστρου σε μία δόση.

Σημείωση: Το Σ.Ε.Π.Ε είναι το ποσοστό που σας επιτρέπει να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης.


Απαραίτητες εξασφαλίσεις: Η παραχώρηση της χρηματοδότησης υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων) και την εκχώρηση από τον αιτητή απλής ασφάλειας ζωής καθώς και ασφάλειας μηχανοκινήτου. Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd δύνανται κατά την απόλυτη κρίση τους να απορρίψουν οποιανδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική τους.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης 8000 9999.