Χρηματοδοτικη μισθωση
Προσαρμοσμένες επιχειρηματικές λύσεις
Ολοκληρωμένη και επαγγελματική υπηρεσία για αγοραστές και πωλητές κεφαλαιουχικών αγαθών της επιχείρησης
Financial leasing
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 • Ευελιξια και ευκολια
Παροχή αξιόπιστων και ευέλικτων επιλογών χρηματοδοτικής μίσθωσης
Εναρμονίζουμε τις λύσεις μας με τις ανάγκες της επιχείρησής σας
Securities
Κατάλληλο για

Επιχειρήσεις, Επαγγελματίες και Αυτοεργοδοτούμενους

Για την απόκτηση

Οχημάτων, Μηχανημάτων ή Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Repayment
Αντίστροφη Χρηματοδοτική Μίσθωση

Για χρηματοδότηση επαγγελματικών/ επιχειρηματικών αναγκών

Interest rate
Επιτόκιο

Βάσει του προφίλ κινδύνων της συναλλαγής και των προσφερόμενων εξασφαλίσεων

Bills
Πρόγραμμα Αποπληρωμής

Προσαρμοσμένο στις ταμειακές ροές της επιχείρησης

Λύσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Χρηματοδότηση για μια ευρεία γκάμα αγαθών
Χρηματοδότηση Μέσω Αντίστροφης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Ξεκλειδώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας, αξιοποιώντας την αξία των υφιστάμενων μηχανήματων και εξοπλισμού της επιχείρησης σας

Τα πιο πάνω παρατίθενται ως ενδεικτικά. Οι όροι της δανειοδοτικής σύμβασης που θα παραχωρηθεί, δύναται να διαφέρουν σύμφωνα με τη δανειοδοτική πολιτική της τράπεζας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη τράπεζα για λεπτομερείς πληροφορίες.

Μαζί για κάτι καλό.
Ποιοι είναι οι όροι της χρηματοδότησης;
 • Σχετικά με τη χρηματοδοτική μίσθωση, η χρηματοδότηση παραχωρείται βάσει της αντίστοιχης συμφωνίας, μέσω της οποίας, το αντικείμενο εγγράφεται στο όνομα του πελάτη καθώς και της τράπεζας για τη διάρκεια έως ότου εξοφληθεί το ποσό χρηματοδότησης. Η κυριότητα του αντικειμένου μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στον πελάτη, με το πέρας της καταβολής όλων των δόσεων που συμφωνούνται αρχικά, καθώς και των οποιονδήποτε εξόδων προνοούνται στη σύμβαση.
 • Σχετικά με την αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση, η χρηματοδότηση παραχωρείται βάσει της αντίστοιχης συμφωνίας, μέσω της οποίας, η κυριότητα του αντικείμενου μεταβιβάζεται από τον πελάτη εξ ολοκλήρου στην τράπεζα μέχρι την εξόφληση του ποσούχρηματοδότησης. Η κυριότητα του αντικειμένου μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στον πελάτη, με το πέρας της καταβολής όλων των δόσεων που συμφωνούνται αρχικά, καθώς και των οποιονδήποτε εξόδων προνοούνται στη σύμβαση.
Για ποιους σκοπούς μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
 • Μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης, παραχωρείται χρηματοδότηση για απόκτηση οχημάτων και επαγγελματικού  εξοπλισμού/ μηχανημάτων.
 • Μέσω της αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης παραχωρείται χρηματοδότηση για οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική ανάγκη.
Ποιο είναι το επιτόκιο χρηματοδότησης;
Το  επιτόκιο καθορίζεται βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Τράπεζα, και διαφέρει ανά περίπτωση. Οι παράμετροι αξιολόγησης  περιλαμβάνουν το επιχειρηματικό προφίλ του αιτητή καθώς και τα χαρακτηριστικά της αιτούμενης χρηματοδότησης (διάρκεια, προσφερόμενες εξασφαλίσεις κλπ.).
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα επιτόκιά μας από τους λειτουργούς εξυπηρέτησης στο δίκτυο καταστημάτων ή στα κέντρα επιχειρήσεων της Ελληνικής Τράπεζας.
Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν;

Για την αξιολόγηση του αιτήματος σας και στη βάση των εποπτικών οδηγιών, απαιτείται μεταξύ άλλων η προσκόμιση των πιο κάτω:

 • Εταιρικά έγγραφα και άλλες πληροφορίες για τους διευθυντές/μετόχους/τελικούς δικαιούχους
 • Ελεγμένες και διευθυντικές οικονομικές καταστάσεις για προηγούμενα έτη και την τρέχουσα χρονιά
 • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων
 • Επιχειρηματικό πλάνο με προβλεπόμενες ταμειακές ροές
 • Αποδεικτικά για το σκοπό χρηματοδότησης
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας για ακίνητα προς υποθήκευση
Τα πιο πάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση αιτήματός σας, είναι ενδεικτικά και δύναται να διαφοροποιηθούν αναλόγως περίπτωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στον λειτουργό πελατείας σας.
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει