Hellenic Bank Public Company Ltd

Οι Αξίες μας

Οι επτά εταιρικές αξίες της Τράπεζας στηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα συναλλάσσεται με τους πελάτες και τους αντισυμβαλλομένους της, καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας του Ομίλου, αναμένεται να συμπεριφέρονται. 


Οι Αξίες μας

Ακεραιότητα

Ενεργούμε με ειλικρίνεια, ευπρέπεια και με αξιόπιστο τρόπο, υπακούμε στα καθορισμένα όρια και δεν αναλαμβάνουμε υπερβολικό ρίσκο. Παρέχουμε συμβουλές, έχουμε φιλική διάθεση προς τους άλλους, δεχόμαστε την εποικοδομητική κριτική και παραδεχόμαστε τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Χειριζόμαστε αποτελεσματικά τυχόν διλήμματα και δεν εκμεταλλευόμαστε την εμπιστοσύνη των άλλων με σκοπό την επίτευξη προσωπικών στόχων ή συμφερόντων.

 

Ανάληψη Προσωπικής Ευθύνης

Αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για ατομικές και συλλογικές πράξεις. Δρούμε με θάρρος και αυτοπεποίθηση, κρίνουμε με αντικειμενικότητα, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε προκλήσεις και νέες ευθύνες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη όλων των ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες στο δικό μας τομέα ευθύνης, προσπαθώντας να τα επιλύσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα και δίκαια, ενημερώνοντας κατάλληλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την πρόοδο και τα σχετικά αποτελέσματα.

 

Ομαδικότητα

Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συνεργαζόμαστε με άλλους και να δεχόμαστε τα εποικοδομητικά σχόλιά τους. Εργαζόμαστε και θεωρούμε τους εαυτούς μας μέρος της ομάδας, μοιραζόμαστε τις ιδέες, τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ανησυχίες μας και έχουμε κοινούς στόχους. Αισθανόμαστε υπεύθυνοι για το έργο της ομάδας και δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα μας και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

 

Σεβασμός

Λαμβάνουμε δεόντως υπόψη τους άλλους, περιλαμβανομένων των πελατών, των αντισυμβαλλομένων και των συναδέλφων μας. Παρέχουμε καλές υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή, με σεβασμό στο δικαίωμα όλων των ενδιαφερομένων να αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα. Ενθαρρύνουμε και εκτιμούμε τις συνεισφορές των συναδέλφων μας από όλα τα ιεραρχικά στρώματα και προωθούμε κουλτούρα αλληλοσεβασμού. Σεβόμαστε τη γνώμη των άλλων και αναγνωρίζουμε την πείρα τους.

 

Αξιοπιστία

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εργασία μας και αντάξιοι του ρόλου/της θέσης μας. Αναγνωρίζουμε ότι η αξιοπιστία των ατομικών και συλλογικών δράσεων είναι η σημαντικότερη επένδυση της Τράπεζας και ότι η αξιοπιστία είναι η βάση για την οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ του προσωπικού της Τράπεζας όσο και προς τους πελάτες της. Υιοθετούμε μια προσέγγιση που έχει ως βάση τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, είμαστε συνεπείς σε αυτήν και αποδίδουμε όσο το δυνατό καλύτερα.

 

Αξιοκρατία

Φερόμαστε στους άλλους ισότιμα και δίκαια, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο και τη θέση τους. Ενεργούμε πάντα ηθικά και ποτέ δεν εφαρμόζουμε διαδικασίες με δόλιο και αναξιόπιστο τρόπο για να ευνοήσουμε μέλη του προσωπικού. Ως Διευθυντές, εφαρμόζουμε διαφανείς διαδικασίες για την αξιολόγηση των εργαζομένων, δεν κάνουμε διακρίσεις, ούτε είμαστε ευάλωτοι σε εξωτερικές παρεμβάσεις ή πιέσεις κατά την πρόσληψη ή την αξιολόγηση του προσωπικού. Επίσης αποφεύγουμε τις προσωπικές προκαταλήψεις κατά τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τις επιδόσεις του προσωπικού.

 

Διαφάνεια

Επικοινωνούμε με διαφανή και σαφή τρόπο και η επικοινωνία μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη είναι ακριβής, έγκαιρη και αποτελεσματική. Μεριμνούμε για την κατάλληλη γνωστοποίηση/δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν κόστη, τέλη και προμήθειες.  Όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και προσωπικού, στόχος μας είναι να είναι διαφανής, αμφίδρομη και να περιλαμβάνει συχνά και τίμια εποικοδομητικά σχόλια που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο. 
Δημιούργημα της: Dynamic Works | Με την ισχύ του: EasyConsole CMS