Μάθε τώρα μέχρι ποιο ποσό δανεισμού «αντέχεις»,


πόση ακριβώς θα είναι η μηνιαία δόση σου και αν μπορείς να δανειοδοτηθείς!

Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή

Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή

Μέγιστη διάρκεια 360 μήνες

*

Στην Ελληνική Τράπεζα θα σε βοηθήσουμε να επιλέξεις ανάμεσα σε πολλές στεγαστικές επιλογές, εκείνη που ταιριάζει με τα δικά σου βήματα...

Αν αυτό το διάστημα αναζητάς το κατάλληλο στεγαστικό σχέδιο, τότε η πιο κάτω ενημέρωση σίγουρα σε ενδιαφέρει!

Σχέδιο Θεμέλιο

Το στεγαστικό σχέδιο «Θεμέλιο» είναι ένα ευέλικτο στεγαστικό δάνειο το οποίο συνδυάζει χαμηλό επιτόκιο δανεισμού και ευνοϊκούς όρους για μακροχρόνια αποπληρωμή.

Σε ποιους απευθύνεται; Είναι ένα απλό στεγαστικό δάνειο και απευθύνεται κυρίως σε εσένα που επιθυμείς να βάλεις τα «θεμέλια» μιας νέας ζωής, αποκτώντας στέγη με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 30 χρόνια και ευνοϊκό επιτόκιο.

Επιτόκιο: 2,90%

Προκαταβολή: 30%

Διάρκεια αποπληρωμής: Έως 30 χρόνια

Περίοδος χάριτος: Μέχρι 12 μήνες (ή 24 μήνες, στις περιπτώσεις ανέγερσης κατοικίας)

Έξοδα: Χωρίς έξοδα παραχώρησης δανείου και νομικά έξοδα

Σ.Ε.Π.Ε.: 2,92% (υπολογίστηκε για δάνειο «Θεμέλιο» ύψους €150.000, διάρκειας 21 ετών)


Μάθε τη δόση σου τώρα

Σχέδιο 5, 7, 9

Το στεγαστικό σχέδιο «5, 7, 9» σου παρέχει τη δυνατότητα να πληρώνεις χαμηλή δόση κατά τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής του. Το ποσό των δόσεων θα κλιμακώνεται κατά συγκεκριμένο ετήσιο ποσοστό για 5, 7 ή 9 χρόνια, ώστε να συνάδει με τυχόν αύξηση των εισοδημάτων σου. Ακολούθως, η δόση θα παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη του δανείου, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο επιτόκιο. Με αυτό τον τρόπο, θα έχεις τη δυνατότητα να διατηρείς ένα σταθερό επίπεδο ζωής και ταυτόχρονα θα μπορείς να εξασφαλίσεις την ηρεμία και τη σιγουριά του σωστού μηνιαίου προγραμματισμού των εξόδων σου.

Σε ποιους απευθύνεται; Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει κυρίως τα νέα ζευγάρια που, κατά τα πρώτα χρόνια της αγοράς της κατοικίας τους, έχουν συνήθως αυξημένα έξοδα και μειωμένα έσοδα. Απευθύνεται, επίσης, σε οικογένειες με περιορισμένο προϋπολογισμό ή άτομα που θέλουν να κάνουν μια επένδυση. Γενικά, είναι ιδανικό για εκείνους που, στο παρόν στάδιο, έχουν χαμηλές απολαβές οι οποίες αναμένουν στο μέλλον να αυξηθούν, αλλά και σε όσους επιθυμούν να έχουν περισσότερη οικονομική άνεση κατά τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής του στεγαστικού τους δανείου.

Επιτόκιο: 3,10%

Προκαταβολή: 30%

Διάρκεια αποπληρωμής: Έως 30 χρόνια

Έξοδα: Χωρίς έξοδα παραχώρησης δανείου και νομικά έξοδα

Σ.Ε.Π.Ε.: 3,12% (υπολογίστηκε για δάνειο «5, 7, 9» ύψους €150.000 και διάρκειας 21 ετών).


Μάθε τη δόση σου τώρα


Σημειώσεις:

1. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τα στεγαστικά της σχέδια δανειοδότησης ανά πάσα στιγμή.
2. Απαραίτητες εξασφαλίσεις: υποθήκη, ασφάλεια πυρός / σεισμού, απλή ασφάλεια ζωής. Η παραχώρηση των στεγαστικών δανείων υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε δανειοδοτική πολιτική της.
3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη ιδιοκτησία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του στεγαστικού σας δανείου.
4. Το επιτόκιο και οι δόσεις αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων δύναται να τροποποιούνται από την Τράπεζα από καιρού εις καιρό.
5. Για πλήρεις όρους και προϋποθέσεις και για περισσότερες πληροφορίες, αποτείνεστε στα καταστήματα ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης 8000 99 99.

*: Τα πιο πάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν με οποιοδήποτε τρόπο επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν κατά τον χρόνο της συνδιαλλαγής/πώλησης.
Οι χρήστες του υπολογιστή πρέπει, όταν το κρίνουν σκόπιμο, να ζητήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή.
Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές και/ή εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ορθότητα ή ακρίβεια των πιο πάνω δεδομένων και/ή αριθμών και/ή τη χρήση του εν λόγω υπολογιστή και η Τράπεζα, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπάλληλων και/ή αντιπρόσωπων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια δυνατόν να υποστεί ο χρήστης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από τη χρήση του πιο πάνω υπολογιστή και/ή των πιο πάνω δεδομένων και/ή οποιαδήποτε πράξη και/ή παράλειψη συνεπεία αυτών.