Διαδικασία Εργοδότησης

Για να διασφαλιστεί η αμεροληψία και αποτελεσματικότητα, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας.

  1. Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά και να συμπληρώσει τη φόρμα αίτησης

  2. Μόλις λάβουμε τις αιτήσεις, τις αξιολογούμε με βάση τις οργανωτικές μας ανάγκες.

  3. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν στη συνέχεια για δομημένες συνεντεύξεις.

  4. Μετά τη διαδικασία συνέντευξης, οι επιτυχόν υποψήφιοι θα λάβουν προσφορά εργασίας.

  5. Εάν ο υποψήφιος αποδέχεται την προσφορά, η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί με τον ΥΕ.

* Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και το επίπεδο της κενής θέσης στάθμευσης.