Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investor Service: Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβάθμιση σε "B1" στις 21 Ιουλίου 2021 (θετική προοπτική)

Fitch Ratings: Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: "B" στις 02 Οκτωβρίου 2020 (Αρνητική Προοπτική)

Capital Intelligence: Χρηματοοικονομική ευρωστία: Επιβεβαιώθηκε σε "bb-" στις 28 Ιουνίου 2021 (σταθερή προοπτική)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,34% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 477%) μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας.

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Μάθε περισσότερα για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας

Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Διεύθυνση του Ομίλου

Σημαντική πρόοδος στις στρατηγικές μας προτεραιότητες

Επικοινωνία

Τμήμα Σχέσεις Επενδυτών

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν τα Οικονομικά Αποτελέσματα και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ομίλου

Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν υπόλοιπα, πιστοποιητικά, τόκους ή μερίσματα αξιών αλλά και για αντίτυπα των Ετήσιων Εκθέσεων του Ομίλου στα Ελληνικά και Αγγλικά.