Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investor Service: Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβάθμιση σε "Ba3" στις 20 Απριλίου 2022 (θετική προοπτική)

Fitch Ratings: Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: "B" στις 14 Δεκεμβρίου 2021 (Θετική Προοπτική)

Capital Intelligence: Χρηματοοικονομική ευρωστία: Επιβεβαιώθηκε σε "bb-" στις 28 Ιουνίου 2021 (σταθερή προοπτική)

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2022

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παραχωρήθηκαν €556 εκατ. σε νέα δάνεια, με υγιή απόδοση κινδύνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 43% σε σύγκριση με το νέο δανεισμό ύψους €388 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διατηρούμε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 21,9% (αναπροσαρμοσμένος), πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 473%).Είμαστε σε θέση και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των βιώσιμων λιανικών και επιχειρηματικών μας πελατών.

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Μάθε περισσότερα για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας

Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Διεύθυνση του Ομίλου

Σημαντική πρόοδος στις στρατηγικές μας προτεραιότητες

Επικοινωνία

Τμήμα Σχέσεις Επενδυτών

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν τα Οικονομικά Αποτελέσματα και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ομίλου

Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν υπόλοιπα, πιστοποιητικά, τόκους ή μερίσματα αξιών αλλά και για αντίτυπα των Ετήσιων Εκθέσεων του Ομίλου στα Ελληνικά και Αγγλικά.