Μέλος ΔΣ

Χρίστος Θεμιστοκλέους

Γεννήθηκε το 1957. Είναι κάτοχος πτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Λογιστική & Χρηματοοικονομικά) από το London School of Economics and Political Science. Είναι Μέλος (Fellow) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Αφυπηρέτησε ως συνέταιρος της PwC Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2017, μετά από τριανταεξάχρονη καριέρα (1981-2017) ως Λογιστής και Ελεγκτής. Έχει εκτεταμένη ελεγκτική εμπειρία τοπικών και διεθνών εταιρειών στη ξενοδοχειακή, κατασκευαστική & αναπτυξιακή, μεταποιητική και λιανική βιομηχανία. Στην PwC Κύπρου, ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για δέκα χρόνια (2002-2006 και 2012-2016), o Επικεφαλής Λειτουργικών Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων της Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016), o Επικεφαλής Ποιότητας & Κινδύνων (2012-2016), Συνέταιρος Υπεύθυνος για Ανεξαρτησία (2005-2016) και Δεοντολογία & Επιχειρηματική Συμπεριφορά (2012-2016).

       Είναι μη-εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο αριθμού διεθνών εταιρειών.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 6 Μαρτίου 2020. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και Μέλος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.