Μέλος ΔΣ

Χρίστος Θεμιστοκλέους

Γεννήθηκε το 1957. Είναι κάτοχος πτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Λογιστική & Χρηματοοικονομικά) από το London School of Economics and Political Science. Είναι Μέλος (Fellow) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Αφυπηρέτησε ως συνέταιρος της PwC Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2017, μετά από τριανταεξάχρονη καριέρα (1981-2017) ως Λογιστής και Ελεγκτής. Έχει εκτεταμένη ελεγκτική εμπειρία τοπικών και διεθνών εταιρειών στη ξενοδοχειακή, κατασκευαστική & αναπτυξιακή, μεταποιητική και λιανική βιομηχανία. Στην PwC Κύπρου, ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για δέκα χρόνια (2002-2006 και 2012-2016), o Επικεφαλής Λειτουργικών Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων της Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016), o Επικεφαλής Ποιότητας & Κινδύνων (2012-2016), Συνέταιρος Υπεύθυνος για Ανεξαρτησία (2005-2016) και Δεοντολογία & Επιχειρηματική Συμπεριφορά (2012-2016).

Είναι μη-εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο αριθμού διεθνών εταιρειών. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από τις 6 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 23 Ιουνίου 2021.

Διορίστηκε Προσωρινός Διοικητικός Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας την 1η Ιουλίου 2021 και ο διορισμός τερματίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022. Την ίδια μέρα, διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.