Διευθυντής Γραφείου ΑΕΔ / Συντονιστής ΕΜΕ

Νίκος Χατζημάρκου

Γεννήθηκε το 1960. Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το City University του Ηνωμένου Βασιλείου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Cyprus International Institute of Management (CIIM).

Εργοδοτήθηκε στην Ελληνική Τράπεζα το 1988 και εργάστηκε σε διάφορα τμήματα. Εργάστηκε ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς & Ρευστότητας για οκτώ χρόνια, ενώ τον Αύγουστο του 2011 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ΑΕΔ). Μεταξύ Φεβρουαρίου του 2014 και Σεπτεμβρίου 2016, ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων και από τον Οκτώβριο του 2016 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Γραφείου ΑΕΔ / Συντονιστή EME.

EME: Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας