Ανώτατη Διευθύντρια Εσωτερικής Επιθεώρησης

Νίκη Χατζηξενοφώντος Νικολαϊδου

Γεννήθηκε το1969. Κατέχει τα ακαδημαϊκά προσόντα B.Sc. in Financial Services του Πανεπιστημίου του Manchester (UMIST) σε συνδυασμό με το επαγγελματικό τίτλο του Chartered Institute of Bankers (ACIB) και Master in Business Administration (MBA) του Cyprus International Institute of Management.

Κατέχει επίσης τον επαγγελματικό τίτλο FCCA (Fellow Member of the Institute of Chartered Certified Accountants). Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και διετέλεσε για σειρά ετών ως πρόεδρος και γραμματέας Επιτροπών του Συνδέσμου. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού (Ανώτερο Επίπεδο) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων προσώπων. Εργάστηκε στο Λογιστήριο των Κυπριακών Αερογραμμών για δύο έτη.

Από το 1989 εργάζεται στην Ελληνική Τράπεζα. Το 2000 διορίστηκε Αρχιλογιστής ενώ από τον Δεκέμβριο του 2007 κατέχει την θέση της Ανώτατης Διευθύντριας  Εσωτερικής Επιθεώρησης. Επίσης κατά την περίοδο 2011-2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd.