Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

AboutUsStockInformation.jpg
2018
  • 2018
  • 2017 
  • 2016

10/09/2018

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2018

Κατά την πρώτη εξαμηνιαία του 2018 ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 13,7% και ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στο 17,4%, με μεταβατικές διατάξεις και οι δύο , και υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Υψηλή δυναμική στις χορηγήσεις, €328 εκατ. χορηγήσεις εγκρίθηκαν κατά την 1η εξαμηνιαία του 2018 με αύξηση 77% σε ετήσια βάση

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ στο 62% .Δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 142%

Καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο 11,7%,

Η συμφωνία με τη ΣΚΤ παρέχει ελκυστικά στρατηγικά, εμπορικά και οικονομικά οφέλη στην Τράπεζα

Ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 13,7% και ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,4%, με μεταβατικές διατάξεις.

01/06/2018

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2018

Κατά την 1η τριμηνία του 2018, έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενδυναμώνοντας την Τράπεζα μέσω της συνεχούς επίλυσης των ΜΕΧ και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της Τράπεζας με την καθιέρωσή μας ως ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα.

Κέρδος μετά τη φορολογία €28,6 εκατ

Υψηλή δυναμική στις χορηγήσεις, €139 εκατ. χορηγήσεις εγκρίθηκαν κατά την 1η τριμηνία του 2018 με αύξηση 57% σε ετήσια βάση

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ στο 62% .Δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 142%

Καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο 12%

Ετήσια Έκθεση 2017

30/03/2018

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2017

01/03/2018

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα 2017

Το 2017 ήταν μια χρονιά ορόσημο, σηματοδωτόντας την αρχή για την πορεία μεταμόρφωσης. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενδυναμώνοντας την Τράπεζα μέσω της συνεχούς επίλυσης των ΜΕΧ και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της Τράπεζας με την καθιέρωσή μας ως ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα.

1η Κυπριακή Τράπεζα που συμφωνεί στην πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, ύψους €145 εκατ.

Μειωμένες ΜΕΧ για 9 συνεχόμενα τρίμηνα. Δείκτης ΜΕΧ στο 53.3% Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ στο 59.6%.

Δείκτης κάλυψης καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 136.2%

Καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία στο 12.8%, σημαντικά πιο χαμηλά απο τις άλλες κυπριακές συστημικές τράπεζες 

28/11/2017

Εννιαμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Αυτή είναι η 1η κερδοφόρα τριµηνία, µετά από 3 συνεχόµενες ζηµιογόνες τριµηνίες µε κέρδος €5,1 εκατ.

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για την εννιαµηνία ύψους €65,3 εκατ., σε σύγκριση µε €78,3 εκατ. την περσινή εννιαµηνία

Κέρδος για την τριµηνία €5,1 εκατ. σε σχέση µε ζηµιά €12,8 εκατ. την προηγούµενη τριµηνία

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,1% για την 3η τριµηνία 2017, µε άνοδο 7 µβ σε σχέση µε τη 2η τριµηνία

Ζηµιά για την εννιαµηνία ύψους €17,8 εκατ., σε σχέση µε €5,0 εκατ. κέρδη την εννιαµηνία του 2016

30/08/2017

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Κέρδη πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ύψους €51,8 εκατ., σε σύγκριση µε €58,8 εκατ. την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016

Καθαρό κέρδος ύψους €19,0 εκατ. από την πώληση των δραστηριοτήτων της Μονάδας ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων ως επακόλουθο της συµφωνίας µε την APS Holding a.s.

Η χρέωση της 2ης τριµηνίας1 του 2017 για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε €50,3 εκατ.

Ζηµιά για την εξαµηνία ύψους €22,9 εκατ., σε σύγκριση µε €1,1 εκατ. κέρδη την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016

24/05/2017

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Έχουµε σηµειώσει πρόοδο στην εφαρµογή των στρατηγικών µας προτεραιοτήτων κατά το 1ο τρίµηνο του 2017.

Κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ύψους €17,1 εκατ., σε σύγκριση µε €22,7 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ζηµιά πριν τη φορολογία ύψους €10,2 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος ύψους €1,1 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ζηµιά για την τριµηνία ύψους €10,1 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος ύψους €0,7 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Η ζηµιά που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας ανήλθε στα €10,5 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος €0,3 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ετήσια Έκθεση 2016

31/03/2017

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2016

02/03/2017

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016


 ​​​​​​​Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, επισυνάπτονται:

  • τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
  • το σχετικό Δελτίο Τύπου
  • η παρουσίαση προς τους επενδυτές και
  • η καταχώρηση αποτελεσμάτων στον ημερήσιο τύπο

Σημειώστε ότι τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος 2016 θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ" την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017. 

28/11/2016

Εννιαμηνιαία Αποτελέσματα 2016

Έχουμε σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων κατά το 3ο τρίμηνο του 2016.

Κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στα €78,3 εκατ., με άνοδο 26% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015

Κέρδη για την περίοδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά τη φορολογία στα €

30/08/2016

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2016

€1,1 εκατ. κέρδος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

Στο 13,92% ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), υψηλότερο από το ελάχιστο 11,75% που απαιτείται από τον ΕΕΜ

Σταθερός δείκτης 

24/05/2016

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2016

€0,3 εκατ. κέρδος για την τριμηνία.

Στο 13,81% ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), υπερκαλύπτει το ελάχιστο 11,75% που απαιτείται από τον ΕΕΜ.

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 51,5%.

Κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα που επιτρέππουν περαιτέρω ανάπτυξη το 2016.