Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

AboutUsStockInformation.jpg
2017 
  • 2017 
  • 2016

28/11/2017

Εννιαμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Αυτή είναι η 1η κερδοφόρα τριµηνία, µετά από 3 συνεχόµενες ζηµιογόνες τριµηνίες µε κέρδος €5,1 εκατ.

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για την εννιαµηνία ύψους €65,3 εκατ., σε σύγκριση µε €78,3 εκατ. την περσινή εννιαµηνία

Κέρδος για την τριµηνία €5,1 εκατ. σε σχέση µε ζηµιά €12,8 εκατ. την προηγούµενη τριµηνία

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,1% για την 3η τριµηνία 2017, µε άνοδο 7 µβ σε σχέση µε τη 2η τριµηνία

Ζηµιά για την εννιαµηνία ύψους €17,8 εκατ., σε σχέση µε €5,0 εκατ. κέρδη την εννιαµηνία του 2016

30/08/2017

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Κέρδη πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ύψους €51,8 εκατ., σε σύγκριση µε €58,8 εκατ. την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016

Καθαρό κέρδος ύψους €19,0 εκατ. από την πώληση των δραστηριοτήτων της Μονάδας ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων ως επακόλουθο της συµφωνίας µε την APS Holding a.s.

Η χρέωση της 2ης τριµηνίας1 του 2017 για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε €50,3 εκατ.

Ζηµιά για την εξαµηνία ύψους €22,9 εκατ., σε σύγκριση µε €1,1 εκατ. κέρδη την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016

24/05/2017

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Έχουµε σηµειώσει πρόοδο στην εφαρµογή των στρατηγικών µας προτεραιοτήτων κατά το 1ο τρίµηνο του 2017.

Κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ύψους €17,1 εκατ., σε σύγκριση µε €22,7 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ζηµιά πριν τη φορολογία ύψους €10,2 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος ύψους €1,1 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ζηµιά για την τριµηνία ύψους €10,1 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος ύψους €0,7 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Η ζηµιά που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας ανήλθε στα €10,5 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος €0,3 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ετήσια Έκθεση 2016

31/03/2017

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2016

02/03/2017

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016


 ​​​​​​​Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, επισυνάπτονται:

  • τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
  • το σχετικό Δελτίο Τύπου
  • η παρουσίαση προς τους επενδυτές και
  • η καταχώρηση αποτελεσμάτων στον ημερήσιο τύπο

Σημειώστε ότι τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος 2016 θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ" την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.