Ενημερωτικά Δελτία

2014
  • 2014
  • 2013
  • 2012

Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης 2014

Η Ελληνική Τράπεζα προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €220 εκατ. αποσκοπώντας σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και μελλοντική ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώνεται σε 13,2% βάσει του ισχύοντος κεφαλαιακού πλαισίου και 12,4% βάσει του CRR χωρίς μεταβατικές διατάξεις (30 Σεπτεμβρίου 2014, λαμβάνοντας υπόψη και το κεφάλαιο που προκύπτει από τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ύψους €24 εκατ. σε μετοχές όπως ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014).

Ενημερωτικό Δελτίο Ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013

(Με βάση τον Κανονισµό 809/2004 (ως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί ∆ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ∆ελτίου Νόµο του 2005 (ως τροποποιήθηκε), και τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113)