Ενημερωτικά Δελτία

2019
  • 2019
  • 2014
  • 2013
  • 2012

2019 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι €100.031.254,40 και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους €50.000.000,40 και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ") δικαιωμάτων προτίμησης και νέων σύνηθων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία που θα προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και από την ιδιωτική τοποθέτηση ("Αύξηση Κεφαλαίου")

Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης 2014

Η Ελληνική Τράπεζα προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €220 εκατ. αποσκοπώντας σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και μελλοντική ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώνεται σε 13,2% βάσει του ισχύοντος κεφαλαιακού πλαισίου και 12,4% βάσει του CRR χωρίς μεταβατικές διατάξεις (30 Σεπτεμβρίου 2014, λαμβάνοντας υπόψη και το κεφάλαιο που προκύπτει από τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ύψους €24 εκατ. σε μετοχές όπως ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014).