Ενημερωτικά Δελτία

2014
  • 2014
  • 2013
  • 2012

Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης 2014

Η Ελληνική Τράπεζα προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €220 εκατ. αποσκοπώντας σε ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και μελλοντική ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώνεται σε 13,2% βάσει του ισχύοντος κεφαλαιακού πλαισίου και 12,4% βάσει του CRR χωρίς μεταβατικές διατάξεις (30 Σεπτεμβρίου 2014, λαμβάνοντας υπόψη και το κεφάλαιο που προκύπτει από τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ύψους €24 εκατ. σε μετοχές όπως ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014).

Δελτία

Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου