Υπολογιστής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώσεις:

1) Κλάσματα των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης κάθε Υφιστάμενου Μετόχου δεν θα εκδοθούν και το Συμβούλιο θα χεριστεί οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα αναφορικά με την άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την κρίση του

2) Για περεταίρω πληροφορίες παρακαλώ μελετήστε το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 28/01/2019 για την  «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης για άντληση μέχρι €100.031.254,40 και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») Δικαιωμάτων Προτίμησης και Νέων Συνήθων Μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία που θα προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης.»

Αριθμός Δικαιωμάτων Προτίμησης διαθέσιμα για άσκηση

Αναλογία 1 Δικαιώματος Προτίμησης προς 1 Υφιστάμενη Συνήθη Μετοχή

Αριθμός Νέων Συνήθων Μετοχών

Που προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (κάθε 25 Δικαιώματα Προτίμησης θα μετατραπούν σε 18 Νέες Συνήθεις Μετοχές)

Πληρωμή για τις Νέες Συνήθεις Μετοχές

Που προκύπτουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (τιμή άσκησης των 0,70 Ευρώ ανά Νέα Συνήθη Μετοχή)