Καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Η Ελληνική Τράπεζα υιοθετεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στηρίζουμε ενεργά τον αγώνα κατά των εγκληματικών αυτών δραστηριοτήτων, οι οποίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και συνιστούν απειλή για τη φήμη και τις εργασίες μας.

Το άρθρο 60 του Νόμου αναφέρει την υποχρέωση των τραπεζών να εφαρμόζουν διαδικασίες και μέτρα για, μεταξύ άλλων, την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών τους και τη συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό και την προτιθέμενη φύση της πελατειακής σχέσης. Περαιτέρω, η παράγραφος 54 της Οδηγίας αναφέρει ότι οι τράπεζες πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα στοιχεία ταυτότητας που κατέχουν για τους πελάτες τους και οι πληροφορίες που συνθέτουν το οικονομικό προφίλ των πελατών τους παραμένουν πλήρως ενημερωμένα σε όλη τη διάρκεια της πελατειακής σχέσης.
Παράλειψη ή άρνηση προσκόμισης των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών από πελάτη για την επικαιροποίηση ως προαναφέρεται και ως εκ τούτου, η Ελληνική Τράπεζα αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για προσδιορισμό ταυτότητας πελατών που περιέχονται στο Νόμο και στην Οδηγία, τότε η Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 62(4) του Νόμου και την παράγραφο 57 της Οδηγίας, δεν πραγματοποιεί συναλλαγή μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του  εν λόγω πελάτη και θα πρέπει να διακόψει την πελατειακή σχέση και να κλείσει τους λογαριασμούς του, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον επιβάλλεται, υπό τις περιστάσεις, η υποβολή έκθεσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγών/ δραστηριοτήτων στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.