Καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Ο σκοπός της νομοθεσίας «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 έως 2018» της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και των Νομοθεσιών, Κανονισμών και Οδηγιών που εκδίδονται για αυτό το σκοπό σε Παγκόσμιο επίπεδο είναι να αποτρέψει τους εγκληματίες από το ξέπλυμα παράνομου χρήματος «ΞΠΧ» και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας («ΧΤ»).

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και αυξάνουν τον κίνδυνο της φήμης της Ελληνικής Τράπεζας.

Η Ελληνική Τράπεζα δεσμεύεται στην Παρεμπόδιση ΞΠΧ και XT και συμμορφώνεται με την Κυπριακή νομοθεσία «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 έως 2018» όπως τροποποιείται από καιρό σε καιρό, καθώς και τους ισχύοντες Κανονισμούς, Οδηγίες, Κατευθυντήριες Γραμμές και Κανονιστικές απαιτήσεις που εκδίδονται για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελληνική Τράπεζα έχει μηδενική αντοχή σε θέματα που αφορούν παραβιάσεις οικονομικών κυρώσεων.

Συνεπής με την κουλτούρα συμμόρφωσης που έχει αναπτύξει, η προσέγγιση της Ελληνικής Τράπεζας σε θέματα διαχείρισης του κινδύνου ΞΠΧ και XT διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 1. Συμμόρφωση με τις σχετικές Νομοθεσίες, Κανονισμούς, Οδηγίες και κατευθυντήριες Γραμμές που εκδίδονται από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με ΞΠΧ και XT,
 2. Συνεργασία και υποστήριξη των Εποπτικών Αρχών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στις προσπάθειές τις οποίες καταβάλλουν για την αποτροπή, εντοπισμό και Παρεμπόδιση ΞΠΧ και XT,
 3. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και τη διάθεση κινδύνου που έχει καθορίσει η Ελληνική Τράπεζα έναντι του ΞΠΧ και της XT, και
 4. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος που έχει θεσπίσει η Ελληνική Τράπεζα για την παρεμπόδιση του ΞΠΧ και της XT.


Το πρόγραμμα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας σχετικά με την παρεμπόδιση του ΞΠΧ και της XT είναι ανάλογο με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης αυτό το πρόγραμμα, καταγράφεται σε Πολιτικές και Διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Οικονομικών κυρώσεων. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ένα συνολικό σύστημα ελέγχων για τον εντοπισμό και διαχείριση των κινδύνων ΞΠΧ και ΧΤ και συμμόρφωση με το Νομοθετικό και  Κανονιστικό πλαίσιο σε θέματα που αφορούν την παρεμπόδιση του ΞΠΧ και της ΧΤ.

Το πρόγραμμα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας σχετικά με την παρεμπόδιση του ΞΠΧ και της ΧΤ είναι δομημένο έτσι ώστε να αντανακλά το πλαίσιο ελέγχων που έχει ορίσει η Τράπεζα, στοχεύοντας την πρόληψη, εντοπισμό και αναφορά ύποπτης δραστηριότητας. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

 1. Γραπτές πολιτικές και διαδικασίες που περιλαμβάνουν τα ‘Μέτρα δέουσας επιμέλειας πελάτη’, τις απαιτήσεις αναφορικά με την αρχή ‘Γνώριζε τον πελάτη σου και τη συναλλαγές του’, την ‘Παρακολούθηση συναλλαγών καθώς και την ‘Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας’
 2. Αξιολόγηση κινδύνου ΞΠΧ και της ΧΤ.
 3. Αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών και ελέγχου σχετικά με ΞΠΧ και ΧΤ.
 4. Καθορισμό Λειτουργού Συμμόρφωσης (AMLCO).
 5. Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού.
 6. Διατήρηση αρχείου.
 7. Ανεξάρτητη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου για έλεγχο του προγράμματος ΞΠΧ και ΧΤ.


Το άρθρο 60 του Νόμου αναφέρει την υποχρέωση των τραπεζών να εφαρμόζουν διαδικασίες και μέτρα για, μεταξύ άλλων, την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών τους και τη συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό και την προτιθέμενη φύση της πελατειακής σχέσης. Περαιτέρω, η παράγραφος 54 της Οδηγίας αναφέρει ότι οι τράπεζες πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα στοιχεία ταυτότητας που κατέχουν για τους πελάτες τους και οι πληροφορίες που συνθέτουν το οικονομικό προφίλ των πελατών τους παραμένουν πλήρως ενημερωμένα σε όλη τη διάρκεια της πελατειακής σχέσης.
Παράλειψη ή άρνηση προσκόμισης των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών από πελάτη για την επικαιροποίηση ως προαναφέρεται και ως εκ τούτου, η Ελληνική Τράπεζα αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για προσδιορισμό ταυτότητας πελατών που περιέχονται στο Νόμο και στην Οδηγία, τότε η Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 62(4) του Νόμου και τους παράγραφους 81 και 100 της Οδηγίας, δεν θα πραγματοποιεί συναλλαγή μέσω του/των τραπεζικών λογαριασμών του  εν λόγω πελάτη και θα πρέπει να διακόψει την πελατειακή σχέση και να κλείσει τον/τους λογαριασμούς του, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον επιβάλλεται, υπό τις περιστάσεις, η υποβολή έκθεσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγών/ δραστηριοτήτων στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.


​​​​​​​