Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-29 Ιουλίου 2022

1 Αυγούστου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2022, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-29 Ιουλίου 2022) των ΜΑΚ 1 σε μετοχές, δεν έχει λάβει δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία