Ανακοίνωση

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019

28 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019, και σύμφωνα με τους  Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, επισυνάπτονται:

  • οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019,
  • η σχετική Επεξηγηματική Κατάσταση,
  • το Δελτίο Τύπου που θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και
  • η σχετική Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα.


Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι διαθέσιμα στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία.  Οι Οικονομικές Καταστάσεις αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.hellenicbank.com.

      

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ