Ανακοίνωση

Αποφάσεις της 44ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

11 Ιουλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 11 Ιουλίου, αναφορικά με τις αποφάσεις της 44ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης