Ανακοίνωση

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

11 Ιουλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, μετά την 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και εξέλεξε τον κ. Youssef A. Nasr, Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος παραμένει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και ο Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου παραμένει Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος της Τράπεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ