Ανακοίνωση

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018

10 Σεπτεμβρίου 2018

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, επισυνάπτονται:

  • οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018,

  • η σχετική Επεξηγηματική Κατάσταση,

  • το Δελτίο Τύπου που θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο,

  • η σχετική παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα και
    ​​​​​​​
  • τα Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα και Επεξηγηματική Κατάσταση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 τα οποία θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα ‘‘Φιλελεύθερος’’ την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Αντίτυπα των Οικονομικών Καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, όπως έχουν εγκριθεί, είναι διαθέσιμα στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία (στον 5ον όροφο-Οικονομική Διεύθυνση). 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ