Ανακοίνωση

Ενημέρωση από Εκδότρια Εταιρεία για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάσει του Άρθρου 172 του Περί Αξιών καιΧρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου

31 Ιουλίου 2019

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ επισυνάπτει σύμφωνα με το Άρθρο 172 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ενημέρωση σε σχέση με το μέτοχο 7Q INVEST LTD Ι MULTI OPPORTUNITIES του οποίου το ποσοστό έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, μετά από την παραλαβή μέσω κοινοποίησης με βάση το άρθρο 171. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία