Ανακοίνωση

Συναλλαγές που συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ με εταιρείες συνδεδεμένες με τη Logicom Services Limited για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022

30 Νοεμβρίου 2022

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τις πληρωμές που έγιναν δυνάμει συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») και των εταιρειών Logicom Solutions Limited και NewCytech Business Solutions Ltd, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της Logicom Services Limited η οποία έμμεσα κατέχει πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οι υπό αναφορά συμφωνίες συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και αφορούν αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υποστήριξης και άλλων συναφών υπηρεσιών πληροφορικής, εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και αδειών χρήσης.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 01.01.2022 – 30.09.2022, το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από την Εταιρεία αναφορικά με τις συμφωνίες με τη Logicom Solutions Limited ανέρχεται στο ποσό των €7.644.191,05 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται) και το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από την Εταιρεία αναφορικά με τις συμφωνίες με τη NewCytech Business Solutions Ltd ανέρχεται στο ποσό των €2.088.074,66 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται).

​​​​​​​

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία