Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζαςγια το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο

21 Απριλίου 2022

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας
Εταιρείας Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (European Single Electronic Format – ESEF)
βρίσκεται στους πιο κάτω συνδέσμους στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας.

https://www.cse.com.cy/el-GR/ESEF-Reporting/Regulated- Companies/Finacial-report/2021/

https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/el/about-us/news-- insights/latest-news/afr2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ