Ημερομηνία της 47ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

09 Απριλίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι
η 47η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία