Ανακοίνωση

Ημερομηνία της 48ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τωνΜετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

18 Μαϊου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι
η 48η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022.


Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία