Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και Πληρεξούσιο Έγγραφο

1 Ιουνίου 2021

Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο για
την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας
Λτδ (η «Τράπεζα») που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
στις 11:00 π.μ. στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Τράπεζας, στη Γωνία
Λεωφόρου Λεμεσού και Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025
Λευκωσία, Κύπρος. Τα προαναφερθέντα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com - Σχέσεις Επενδυτών /
Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ – ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων
(προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.


Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος 2020 είναι
διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, στην πιο πάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα
της Τράπεζας.


Αντίγραφα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε
έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών &
Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού και Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος,
2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλέφωνα: 22500650 / 22500794, Φάξ: 22500065,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com).


Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη, σε έντυπη μορφή,
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.


Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου
στην Τράπεζα την 1η Ιουνίου 2021 είναι 412.805.230.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ