Ανακοίνωση

Συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων

22 Μαρτίου 2022 | 09:45

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (η «Συναλλαγή») από την RCB Bank Limited.

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία  ύψους περίπου €556 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και αλλά πιστωτικά υπόλοιπα1 περίπου €89 εκατ. και εγγυητικές επιστολές1 ύψους περίπου €23 εκατ. Ως μέρος της Συναλλαγής, μέχρι 16 υπάλληλοι της RCB Bank Limited που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο αυτό θα μεταφερθούν στην Τράπεζα. 

Περίπου 75% των δανείων αφορούν κυπριακά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο περίπου 25% αφορά δάνεια για ακίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κύριοι τομείς του χαρτοφυλακίου είναι: 37% ακίνητα και κατασκευές, 29% ξενοδοχεία και 19% χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Περίπου 54% των δανείων στην Κύπρο σχετίζονται με υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας.   

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι επαρκώς εξασφαλισμένο και αποτελείται από εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια σε 103 δανειολήπτες. Οι εμπλεκόμενοι δανειολήπτες θα ελεγχθούν για συμμόρφωση με τις κυρώσεις και τους κανονισμούς για παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την αυστηρή παρακολούθηση που διενεργεί η Τράπεζα για διαχείριση όλων των σχετικών κινδύνων και συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήριά της. 

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο απoτελείται από: Μέρος Α (που αφορά μόνο κυπριακά δάνεια) ύψους περίπου €292 εκατ. και Μέρος Β ύψους περίπου €264 εκατ. Η απόκτηση του Μέρους Α αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Μαρτίου 2022, ενώ η απόκτηση του Μέρους Β αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, και υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, τελική συμφωνία και όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.  

Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του Σεπτεμβρίου 2021, οι εξυπηρετούμενες χορηγήσεις της Τράπεζας αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 11%, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, θα μειωθεί σε περίπου 13,4% από 14,5%. Τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας αναμένονται να αυξηθούν κατά περίπου €656 εκατ., με τον προσαρμοσμένο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε περίπου 20,0%, σε σύγκριση με 22,3% τον Σεπτέμβριο 2021. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Α, ο προσαρμοσμένος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να είναι περίπου 21,0%.


Δήλωση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Τράπεζας, Oliver Gatzke:

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας για ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, η Συναλλαγή αυξάνει την πελατειακή βάση της Τράπεζας στον επιχειρηματικό δανεισμό, παρέχει ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις, βελτιώνει τα λειτουργικά έσοδά της μέσω αυξημένων εσόδων από τόκους και δημιουργεί δυνατότητες αύξησης των μη-επιτοκιακών εσόδων της.


Οι KPMG Limited ενήργησαν ως οι Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας και οι Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ ως Νομικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας.


HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Με τα τελικά μεγέθη να υπόκεινται στην ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την εκτίμηση εύλογης αξίας.


Συνημμένα Αρχεία