Ανακοίνωση

Ολοκλήρωση συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών της Hellenic Alico Life Insurance Company Limited μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ και της MetLife Services Cyprus Limited

23 Δεκεμβρίου 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2019 ολοκλήρωσε τη συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με τη MetLife Services Cyprus Limited («MetLife») για την αγορά ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της MetLife, ύψους 27,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Alico Life Insurance Company Limited (η «Εταιρεία»). Μετά και την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Τράπεζα κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το ύψος του ανταλλάγματος της πώλησης ανέρχεται σε €5,94 εκατ. και είναι πληρωτέο σε μετρητά. Η εξαγορά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες και τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας.

Η πιο πάνω εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για αύξηση των εσόδων της μέσω προμηθειών μέσω της αναδιάρθρωσης και επανατοποθέτησης των ασφαλιστικών θυγατρικών εταιρειών της στην Κυπριακή αγορά. Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm’s length) και δεν αφορά ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «καθορισμένου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 14(Ι)/1993 (ως έχει τροποποιηθεί).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία