Ανακοίνωση

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 137 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του 1993 αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία Allianz Global Investors GmbH

18 Νοεμβρίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία Allianz Global Investors GmbH («AGI») για τη διάθεση, στην Κύπρο, μεριδίων (units) οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ»), υπό τη διαχείριση της AGI.

Η AGI  είναι θυγατρική εταιρεία της Allianz S.E., η οποία είναι η μητρική εταιρεία της Pacific Investment Management Company, LLC («PIMCO»). Η PIMCO διαχειρίζεται τα επενδυτικά ταμεία PIMCO Bravo Fund III, L.P. και PIMCO Bravo Fund ΙΙΙ Lux SCS (Luxembourg) στα οποία ανήκει το 91,55% και 8,45% αντίστοιχα της Poppy S.a.r.l. H Poppy S.a.r.l κατέχει σήμερα το 17,3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η αξία της προαναφερόμενης σύμβασης θα εξαρτηθεί από τον όγκο πωλήσεων των πιο πάνω ΟΣΕΚΑ και συνεπώς δεν δύναται να υπολογιστεί εκ των προτέρων.

Η Τράπεζα ακολουθεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και ελέγχους έτσι ώστε να τυγχάνει της δέουσας διαχείρισης κάθε δυνητική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων και να διασφαλίζεται η αμεροληψία των καθοριζόμενων προσώπων δυνάμει του Νόμου.

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας  26 Σεπτεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τυχόν συμφέρον του Διοικητικού Συμβούλου που αντιπροσωπεύει την PIMCO και ο εν λόγω Διοικητικός Σύμβουλος απείχε από την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία