Ανακοίνωση

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του διορισμού του κ. Ανδρέα Περσιάνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

01 Ιουλίου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2021 αναφορικά με τις αποφάσεις της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2021, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Ανδρέα Περσιάνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και επομένως, ο κ. Περσιάνης έχει διοριστεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2021.  

Επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Ανδρέα Περσιάνη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία