Ανακοίνωση Ημερομηνίας Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για εξέταση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

8 Μαϊου 2020

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 3 και 13 Απριλίου 2020, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει τη Δευτέρα, 18 Μαΐου  2020 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η ανακοίνωση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Τρίτη, 19 Μαΐου 2020, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία