Ανακοίνωση

Ενημέρωση από Εκδότρια Εταιρεία για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής βάσει του Άρθρου 172 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου

14 Μαϊου 2019

Με βάση τις καταχωρήσεις στο μετοχολόγιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ επισυνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 172 του Περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου ενημέρωση από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ως εκδότρια εταιρεία, σε σχέση με τον μέτοχο ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ του οποίου το ποσοστό έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία