Ανακοίνωση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

30 Μαρτίου 2018

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.


Η πιο πάνω αναφερόμενη Έκθεση του Ομίλου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων (στα Αγγλικά), επισυνάπτονται.


Σημειώνεται ότι αντίτυπα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2017 είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Ελληνικής Τράπεζας, Κτίριο Διοίκησης, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία, 5ος όροφος. H Έκθεση θα βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.hellenicbank.com.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ​​​​​​​