Ανακοίνωση

Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2018

13 Ιουνίου 2019

Επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2018, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Εταιρική Διακυβέρνηση (προχωρήστε κάτω) / Ετήσιες Εκθέσεις και Σχέσεις Επενδυτών / Οικονομικά Αποτελέσματα 2018).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία