Ανακοίνωση

Διορισμός νέων Εξωτερικών Ελεγκτών για το Οικονομικό Έτος 2021

4 Νοεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τη νομική της υποχρέωση για εναλλαγή των υφιστάμενων Εξωτερικών Ελεγκτών της, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») διενήργησε πρόσφατα ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για το διορισμό νέων Εξωτερικών Ελεγκτών για το Οικονομικό Έτος 2021.  Η σχετική διαδικασία διεξήχθη υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών της, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ και Hellenic Alico Life Insurance Company Limited.

Μετά την ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Τράπεζας και κάθε μίας από τις θυγατρικές της εταιρείες ενέκριναν την εισήγηση για διορισμό της Ernst & Young Cyprus Ltd  ως Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών για το Οικονομικό Έτος 2021. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των Εποπτικών Αρχών και των μετόχων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία