Ανακοίνωση

Διορισμός νέου Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

23 Ιανουαρίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει το διορισμό της κας Μαρίας Βωβίδου-Iliescu ως Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, με ισχύ από 22 Ιανουαρίου 2018.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ