Ανακοίνωση

Έγκριση από την ΕΚΤ του διορισμού του κ. Oliver Gatzke ως νέου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου / ΑΕΔ

26 Ιουλίου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2021 αναφορικά με το διορισμό του κ. Oliver Gatzke ως νέου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου / Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Oliver Gatzke ως νέου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου / Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Τράπεζας και επομένως, ο κ. Gatzke έχει διοριστεί ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας με ισχύ από τις 23 Ιουλίου 2021 (η προαναφερόμενη έγκριση παραλήφθηκε μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνάντησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου).


Επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Oliver Gatzke.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία