Ανακοίνωση

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του διορισμού του κ. Αντώνη Ρούβα ως νέου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου / Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

21 Σεπτεμβρίου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 15 Απριλίου 2021 αναφορικά με​​​​​​​ το διορισμό του κ. Αντώνη Ρούβα ως νέου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου / Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Αντώνη Ρούβα ως νέου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου / Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή της Τράπεζας και επομένως, ο κ. Ρούβας έχει διοριστεί ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής της Τράπεζας με ισχύ από τις 20  Σεπτεμβρίου 2021.

Επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Αντώνη Ρούβα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία