Ανακοίνωση

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του Διορισμού της κας Μιράντας Ξαφά ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

15 Φεβρουαρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2021, αναφορικά με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει το διορισμό της κας Μιράντας Ξαφά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και επομένως, η κα Ξαφά έχει διοριστεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με ισχύ από την 14η Φεβρουαρίου 2022.  

Επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Βιογραφικό Σημείωμα της κας Μιράντας Ξαφά.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία