Ανακοίνωση

Η Ελληνική Τράπεζα και η APS υπογράφουν συμφωνία που επιτρέπει στην Ελληνική Τράπεζα να αποκτήσει τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της APS Debt Servicing Cyprus Limited, ενώ η APS θα παραμείνει ο πλειοψηφικός μέτοχος, παρέχοντας παράλληλα συνεχή τεχνογνωσία

10 Αυγούστου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») και η APS Holding Cyprus Ltd (η «APS») (μαζί οι «Συνεργάτες») κατέληξαν σε συμφωνία στις 7 του Αυγούστου 2020 για την αναθεώρηση των συμφωνιών που σύναψαν οι Συνεργάτες τον Ιανουάριο του 2017 σχετικά με την ίδρυση της APS Debt Servicing Cyprus Ltd (η «APS Cyprus» ή η «Εταιρεία»). Οι αναθεωρημένες συμφωνίες τροποποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της Εταιρείας από τούδε και στο εξής, επιτρέποντας στην Ελληνική Τράπεζα να αναλάβει τη διακυβέρνηση και το λειτουργικό έλεγχο της Εταιρείας.

Τόσο η Τράπεζα όσο και η APS βλέπουν αυτή τη συναλλαγή ως ένα ευνοϊκό βήμα προς όφελος και των δύο μερών. Η συνολική συναλλαγή έχει αποτιμηθεί στα €4,75 εκατομμύρια και αναμένεται να οδηγήσει σε λογιστική ζημιά ύψους περίπου €4 εκατομμυρίων για την Τράπεζα κατά το οικονομικό έτος 2020, αλλά με ασήμαντη επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες της Τράπεζας.

Η εφαρμογή των αναθεωρημένων συμφωνιών υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των συνήθων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.

Από το 2017, η APS Cyprus παρέχει στην Τράπεζα υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και επί του παρόντος διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων ύψους €2,6 δις.

Η σύναψη των αναθεωρημένων συμφωνιών εμπίπτει στη στρατηγική της Τράπεζας για απομόχλευση των μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της και θα επιτρέψει στην Τράπεζα να είναι σε θέση να αναβαθμίσει γρήγορα τις εξωτερικές υπηρεσίες  διαχείρισης μη εξυπηρετουμένων δανείων και ακινήτων εάν χρειαστεί στο μέλλον.

Οι εκπρόσωποι της APS θα συνεχίσουν να παρέχουν εμπειρία στη διαχείριση δανείων και ακινήτων μέσω της συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και προσφέροντας παράλληλα τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε συνεχή βάση.


Ο Ιωάννης Μάτσης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, δήλωσε:

«Μετά από σχεδόν τριάμισι χρόνια από την ίδρυση αυτής της κοινοπραξίας, η Εταιρεία έχει καθιερωθεί ως η πρώτη, πλήρως ανεξάρτητη, εταιρεία ανάκτησης απαιτήσεων στην Κύπρο, κτίζοντας στην εμπειρογνωμοσύνη που προσέφερε η APS. Ευχαριστούμε την APS που βοήθησε στην ίδρυση της Εταιρείας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά τους επόμενους μήνες. Πιστεύουμε ότι η Εταιρεία εκπληρώνει με επιτυχία αυτά που αναμένονταν κατά τη σύναψη των αρχικών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε με το συνεργάτη μας ότι η Τράπεζα μπορεί τώρα να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της Εταιρείας, προσφέροντας την ευελιξία που απαιτείται για να εξετάσει η Τράπεζα τη μελλοντική στρατηγική της όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να εξετάζει τυχόν πρόσθετες επενδύσεις που πιθανόν να χρειαστούν για να διαχειριστεί καλύτερα το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που εξυπηρετείται από την Εταιρεία ως αποτέλεσμα της απόκτησης του χαρτοφυλακίου πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας».


Ο Martin Machoň, Διευθύνων Σύμβουλος της APS Holdings, δήλωσε:

«Η ίδρυση της APS Debt Servicing Cyprus, της πρώτης πλατφόρμας εξυπηρέτησης χρεών στη χώρα, επέδειξε την υψηλή εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και την ικανότητά μας να βρίσκουμε προσαρμοσμένες προσεγγίσεις σε συγκεκριμένες αγορές. Τώρα που έχει ωριμάσει η κοινοπραξία των τριάμισι ετών, θεωρούμε ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για έξοδο από μια πολύ επιτυχημένη και κερδοφόρα επιχείρηση, πιστεύοντας ότι η Τράπεζα θα επωφεληθεί από το ισχυρό επιχειρηματικό θεμέλιο, κατά την εφαρμογή του επόμενου επιπέδου επιχειρηματικής στρατηγικής. Η κοινοπραξία συνέβαλε στην έναρξη μιας διαδικασίας απομόχλευσης στην κυπριακή αγορά, οδηγώντας σε ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές τράπεζες. Όσον αφορά τον Όμιλο APS, παραμένουμε δεσμευμένοι στην περιοχή μέσω των άλλων επιχειρήσεων και εταιρειών μας, αναζητώντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες».


Από τον Ιανουάριο του 2017, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας έχουν μειωθεί πέραν του 50% από €2,5 δισ. πριν από δεδουλευμένους τόκους και νέες αθετήσεις, αποδεικνύοντας τα σταθερά αποτελέσματα της Εταιρείας και επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική για την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων ήταν η σωστή και θα συνεχίσει. Αυτή η σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι αποτέλεσμα εισπράξεων κυρίως από μετρητά καθώς επίσης και από αναδιαρθρώσεις που αποτελούν μαζί περίπου το 40% της συνολικής απομόχλευσης. Ένα επιπρόσθετο ποσοστό πέριξ του 20% της συνολικής απομόχλευσης προήλθε από την ανάκτηση ακινήτων από την Τράπεζα.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία