Ανακοίνωση

Η Ελληνική Τράπεζα Επιλέγει τη Μερική Απόσυρση Περιουσιακών Στοιχείων από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων

21 Δεκεμβρίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει επιλέξει να αποσύρει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων (το «ΠΠΣ») όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες της συμφωνίας του προγράμματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων που σύναψαν η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (πρώην Κυπριακή Συνεργατική Τράπεζα Λτδ) και η Εταιρεία στις 03 Σεπτεμβρίου 2018, ως έχει τροποποιηθεί (η «Συμφωνία ΠΠΣ»).

Με βάση τη Συμφωνία ΠΠΣ, εντός 30 ημερών μετά τη δεύτερη επέτειο, η Εταιρεία έχει την επιλογή είτε:

(α) να αποσύρει από το ΠΠΣ περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας €250 εκ. (ή περισσότερα) σύμφωνα με την Τιμή Αναφοράς Περιουσιακού Στοιχείου (με την Τιμή Αναφοράς Περιουσιακού Στοιχείου να αναφέρεται στο ποσό που καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας ΠΠΣ), ή

(β) να πληρώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία (η «ΚΔ») το Πρώτο Δικαίωμα Επιλογής (όπως ορίζεται στη Συμφωνία ΠΠΣ) ύψους €17 εκ., ή

(γ) να προχωρήσει σε μερική απόσυρση και όπου σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία οφείλει να πληρώσει στην ΚΔ αναλογικά το Πρώτο Δικαίωμα Επιλογής.

Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου που καλύπτεται από το ΠΠΣ, η Εταιρεία έχει επιλέξει να αποσύρει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, που αποτελούνται από δάνεια, με Τιμή Αναφοράς Περιουσιακού Στοιχείου ύψους €184 εκ. (τα «Αποσυρθέντα Περιουσιακά Στοιχεία») και έχει προχωρήσει με πληρωμή ύψους €4,5 εκ. αναφορικά με το σχετικό δικαίωμα, το οποίο είναι η αναλογία του Πρώτου Δικαιώματος Επιλογής, στην ΚΔ.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη πληρώσει €15 εκ. στην ΚΔ το 2019 σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας ΠΠΣ. Η Εταιρεία θα έχει επίσης την επιλογή να αποσύρει περιουσιακά στοιχεία από το ΠΠΣ μετά την τρίτη επέτειο της ημερομηνίας Ολοκλήρωσης (το 2021) ή να πληρώσει στην ΚΔ το Δεύτερο Δικαίωμα Επιλογής.

Η απόσυρση των Αποσυρθέντων Περιουσιακών Στοιχείων από το ΠΠΣ θα αυξήσει τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά €64,5 εκ περίπου, και η υποχρέωση που έχει ήδη αναγνωριστεί έναντι όλων των πληρωμών των δικαιωμάτων (€12,5 εκ.) θα αντιστραφεί και θα αναγνωριστεί στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Επιπλέον, η επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Εταιρείας θα είναι περιορισμένης σημασίας. Η απόσυρση των ΠΠΣ περιουσιακών στοιχείων θα καταγραφεί κατάλληλα στα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο του 2020.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία