Ημερομηνία Ανακοίνωσης των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

13 Απριλίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 3 Απριλίου 20201, η Τράπεζα ανακοινώνει την καθυστέρηση της ανακοίνωσης των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Τράπεζα αποφάσισε την καθυστέρηση της ανακοίνωσης των εν λόγω Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη πανδημία COVID-19 και τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις προσπάθειές της για επίλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ).

Δεδομένης της δίμηνης παράτασης για τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων όπως έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η αναθεωρημένη ημερομηνία δημοσίευσης των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Τράπεζα συνεχίζει να απολαμβάνει ισχυρή ρευστότητα με το Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας να διαμορφώνεται σε 537% και το Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 21,5%2 στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Και οι δύο δείκτες παραμένουν σημαντικά ψηλότεροι από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ


1  Με τίτλο: “Ανακοίνωση Ημερομηνίας Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για να εξετάσει τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019”

2 Με μεταβατικές διατάξεις, περιλαμβάνει μη ελεγμένα κέρδη της Εννιαμηνίας του 2019

Συνημμένα Αρχεία