Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Ημερομηνίας Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για να εξετάσει τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

15 Απριλίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η ανακοίνωση των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία