Ανακοίνωση

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

25 Απριλίου 2019

Μέσα στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Όγδοου Μέρους του Κανονισμού αρ. 575/2013 (CRR), «Δημοσιοποίηση από Πιστωτικά Ιδρύματα», η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ προβαίνει σήμερα στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ. 


Επισυνάπτουμε τις πιο πάνω δημοσιοποιήσεις για το έτος 2018. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ