Ανακοίνωση

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III της Βασιλείας ΙΙI για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

30 Απριλίου 2018

Μέσα στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Όγδοου Μέρους του Κανονισμού αρ. 575/2013 (CRR), «Δημοσιοποίηση από Πιστωτικά Ιδρύματα», η Ελληνική Τράπεζα προβαίνει σήμερα στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι εν λόγω δημοσιοποιήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).


Επισυνάπτουμε τις πιο πάνω δημοσιοποιήσεις για το έτος 2017.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ