Ανακοίνωση

Προσθήκη στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

26 Σεπτεμβρίου 2019

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 26/09/2019 και την προσθήκη στις δημοσιοποιήσεις αναφορικά με την Προσθήκη στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ