Ανακοίνωση

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

17 Ιουνίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, μετά την 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συνήλθε και εξέλεξε τους:

  1. Δρα Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,
  2. κ. Marco Comastri, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, και
  3. κ. Stephen John Albutt, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία