Ανακοίνωση

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του διορισμού του κ. Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

4 Σεπτεμβρίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, αναφορικά με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και επομένως, ο κ. Σπανός έχει διοριστεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με ισχύ από την 3η Σεπτεμβρίου 2020.  Ως εκ τούτου και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, αναφορικά με το διορισμό Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων, το αξίωμα της κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως Προσωρινής Διοικητικής Συμβούλου κενώνεται αυτόματα με ισχύ από την 3η Σεπτεμβρίου 2020.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Μιχάλη Σπανού.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία