Ανακοίνωση

Παραίτηση της κας Μαριάννας Παντελίδου Νεοφύτου και Διορισμός του κ. Χριστόδουλου Χατζησταυρή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

27 Ιανουαρίου 2023

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2022 και 28 Δεκεμβρίου 2022, αναφορικά με τις κοινοποιήσεις που έγιναν σχετικά με μελλοντική παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») της Τράπεζας, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η κα Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου έχει παραιτηθεί από το Δ.Σ. και ότι, σε συνέχεια της συναίνεσης της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Δ.Σ. έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Χριστόδουλου Χατζησταυρή ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, και τα δύο με ισχύ από τις 26 Ιανουαρίου 2023.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Χριστόδουλου Χατζησταυρή.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία