Ανακοίνωση

Αύξηση Κεφαλαίου - Ενημέρωση σχετικά με τις συμφωνίες εγγραφής των επενδυτών

19 Δεκεμβρίου 2018

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 596/2014

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») στις 10 Δεκεμβρίου 2018, με βάση τις παρούσες προσδοκίες η Αύξηση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.


Ως εκ τούτου, η Εταιρεία συμφώνησε με τις Poppy Sarl (η «Poppy») και Emma Alpha Holding Ltd (η «Emma») όπως παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία (long stop date) των συμφωνιών εγγραφής μεταξύ της Poppy και της Εταιρείας και μεταξύ της Emma και της Εταιρείας από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στις 31 Μαρτίου 2019.  Η συμφωνία εγγραφής που συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρείας και της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ είναι ήδη άνευ όρων και παραμένει σε ισχύ.


Η Εταιρεία, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με την Αύξηση Κεφαλαίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία