Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-30 Ιουλίου 2021

02 Αυγούστου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2021, η Τράπεζα  ανακοινώνει  ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-30 Ιουλίου 2021) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, δεν έχει λάβει Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 2.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία